“થોડી વાત ગુજરાતીમાં પણ કરી લઈએ…”

“થોડી વાત ગુજરાતીમાં પણ કરી લઈએ…”

જ્યારથી અંગ્રેજીયુગ શરૂ થયો છે ત્યારથી ગુજરાતી ભાષાની હાલત કફોડી થવા લાગી છે, આજે જ્યાં પણ જાવ, મોટા મોટા મોલ્સમાં કેનાનીનાની દુકાનોમાં બધાજ પાટિયા અંગ્રેજીમાં. આપણે તોઠીક પણ જે લોકો માત્ર ગુજરાતી યુગમાં જ જન્મેલા છે તેણે તો બીજા બેને ...

Read More »

એક દિવસ…

એક દિવસ…

  એક દિવસ હું મારા એક મિત્ર સાથે તત્કાલ કેટેગરીમાં પાસપોર્ટ બનાવવા અમદાવાદ પાસપોર્ટ ઓફીસ ગયો હતો.લાઈન માં ઉભા રહીને અમે પાસપોર્ટ નું તત્કાલ ફોર્મ ભર્યું. ઘણો સમય થઇ ગયો હતો, હવે અમારે પાસપોર્ટ ની ફીઝ જમા કરવાની હતી. જેવો ...

Read More »

Final Round of Star Of DDU

The following students have been selected for the final round of ‘Star of DDU’. The dates for the final round would be announced soon. ABHISHEK JAGUWALA – Sem II, CE HARSHIL SHAH – Sem IV, CH JAY CHAUHAN – Sem ...

Read More »

The ninth entry

The ninth entry

Dear diary, Every new years, we make countless resolutions and unfaltering plans to stick to them; We even promise ourselves that the coming year would be better than the rest. But let’s face it, how many of us have even ...

Read More »

HuTuTuTu star cast visits DDIC

HuTuTuTu star cast visits DDIC

  The star cast of a newly-released Gujarati film, HuTuTuTu paid a visit to the DDIC campus this Tuesday. DDU Connect had an incredible time interacting with them. Besides all the fun and excitement, it was a great learning experience ...

Read More »

Star Of DDU- Online Test Result

The following students have been selected for the second round of Star of DDU, i.e, sports and group discussion round. It is going to be held on 8th of January, 2016.

Read More »

Star of DDU Time Slot

NOTE: Slot 1- 12 PM to 1 PM Slot 2-  1:30 PMto 2:30 PM All the participants need to be present before half an hour of their allotted time slots with their ID Cards. Seat no Branch Semester Name Clg ID SLOT 16001 EC 2 JAMVECHA ...

Read More »
Scroll To Top