કરામત

કરામત

અશ્વિની ભટ્ટ, મૂળ અમદાવાદના વતની અને ૨૦મી સદીના મહાન સાહિત્યકાર અને અભિનેતા, દ્વારા વિરચિત “કરામત” એક સુંદર અને રોમાંચક નવલિકા છે. તેમાં દર્શાવેલા પાત્રો વાસ્તવિક જીવન સાથે સંકળાયેલા લાગે છે. ખૂબ જ ખ્યાતિ પામેલી ‘કરામત’ના મુખ્ય પાત્રો વિદ્યા, તેનો નાનો ...

Read More »

Like night is gifted with moon and stars

Like night is gifted with moon and stars

Like night is gifted with moon and stars, Like gold is gifted with glitter and shine , Like butterfly is gifted with beautiful colour , Like sugar is gifted with a natural sweetness , Like babies are gifted with a ...

Read More »

Before I die

Before I die

Before I die , before I leave , I want to cherish all my dreams , I want to fly right up in the sky , I want to sing in the cuckoo’s voice. Before I die, before I leave ...

Read More »

Book Review- Chariot Of The Gods

Book Review- Chariot Of The Gods

Have you ever wondered how a civilization, with mere hammers and chisels, could build superstructures like the pyramids? Or how could a race who still predicted time by the length of the shadow have weapons like the Bhramastra, which could ...

Read More »

The Fish’s Talent

The Fish’s Talent

Faraway on waters clear; There lives a fish dear; “The poorest creature lives here”; Says the fish to the weeds near. “That’s because I can’t fly; Seize my victories where they lie”; “That’s because I can’t walk; And I could ...

Read More »

Chivalry vs Feminism

Chivalry vs Feminism

“Chivalry is largely dead, feminism is the murderer.” Is it, really? I don’t think so. In fact, chivalry is so common that we, women, don’t even register chivalrous acts being done for us because we are so used to it. ...

Read More »

The Stalker Saga

The Stalker Saga

The idea behind this article is not to start another HP v/s Twilight war, but to once and for all make it clear that we are not anti-romantics and that it’s never been HP v/s Twilgiht or Wizards v/s Vampire. ...

Read More »
Scroll To Top